Algemene voorwaarden en AVG

Algemene voorwaarden en AVG

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, op geautomatiseerde wijze opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jkdynamiek.

JKdynamiek kan op geen enkele wijze, zowel privé als zakelijk, aansprakelijk worden gesteld. Zie tevens de algemene bepalingen/condities conform de gedeponeerde voorwaarden.

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies beheren (toestaan, blokkeren of verwijderen) via uw browser.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

OrganisatieAdviesgroep kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van OrganisatieAdviesgroep, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan OrganisatieAdviesgroep verstrekt. OrganisatieAdviesgroep kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

WAAROM OrganisatieAdviesgroep GEGEVENS NODIG HEEFT

OrganisatieAdviesgroep verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan OrganisatieAdviesgroep uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG OrganisatieAdviesgroep GEGEVENS BEWAART

OrganisatieAdviesgroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

OrganisatieAdviesgroep verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van OrganisatieAdviesgroep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. OrganisatieAdviesgroep gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

OrganisatieAdviesgroep maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van OrganisatieAdviesgroep bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan OrganisatieAdviesgroep te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. OrganisatieAdviesgroep heeft hier geen invloed op.

OrganisatieAdviesgroep heeft Google geen toestemming gegeven om via OrganisatieAdviesgroep verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info @ aanbestedingsadviesgroep.nl. OrganisatieAdviesgroep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 BEVEILIGEN

OrganisatieAdviesgroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van OrganisatieAdviesgroep maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door OrganisatieAdviesgroep verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met OrganisatieAdviesgroep.

 

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies beheren (toestaan, blokkeren of verwijderen) via uw browser.

Inhoud

Algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

Artikel 3. Opdracht inspannings-verbintenis.

Artikel 4. Werving en selectie.

Artikel 5. Terbeschikkingstelling.

Artikel 6. Overdracht rechten en plichten.

Artikel 7. Exclusiviteit in overleg.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid.

Artikel 9. Verbod tot eenzijdige indienstneming of tewerkstelling.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden.

Artikel 11. Bemiddelingsfee.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging overeenkomst

Artikel 13. Aansprakelijkheid.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze.

Artikel 15. Wijziging algemene voorwaarden.

Artikel 16. Garantiebepalingen.

Artikel 17. Disclaimer

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. OrganisatieAdviesgroep, hierna te noemen JKdynamiek, gevestigd te Zwolle, opdrachtnemer: werft en selecteert kandidaten met specialisatie en ervaring in het geven van adviezen op het gebied van (Europese) aanbestedingen. De kandidaat zal in opdracht van een opdrachtgever werkzaamheden verrichten op het gebied van advisering inzake aanbestedingstrajecten, dit op detachering- of uitzendbasis, of op basis van doorverhuur indien de kandidaat zelfstandig ondernemer is en indien gewenst.;
b. Kandidaat Adviseur: de door JKdynamiek in het kader van het wervings- en selectieproces geselecteerde natuurlijke persoon met kennis en ervaring op het gebied van (Europese) aanbestedingen. ;
c. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon , rechtspersoon of overheidsinstantie (overheid, semi-overheid) die aan JKdynamiek een opdracht tot inhuur van adviseurs met specialisatie aanbestedingen verstrekt.
Onder opdrachtgever wordt tevens verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd;
d. Opdracht: de door de opdrachtgever aan JKdynamiek als opdrachtnemer verstrekte opdracht om één of meer kandidaten te selecteren en te bemiddelen;
e. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, én bovendien alle werkzaamheden die de kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van opdrachtgever verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de kandidaat bij de opdrachtgever op kennismakingsgesprek is geweest;
f. Uurtarief: de door de opdrachtgever aan JKdynamiek verschuldigde vergoeding per gewerkt uur van de kandidaat, vermeerderd met BTW;
g. Payrollpartner: teneinde medewerkers op uitzend- of detacheringbasis aan opdrachtgevers ter beschikking te kunnen stellen, werkt JKdynamiek samen met PersoneelSelectief BV, gevestigd in Genemuiden. PersoneelSelectief zorgt voor de administratieve en juridische afwikkeling van de verloning van kandidaten. De verloning vindt altijd plaats onder certificering van NEN4400-1 en verklaringen van betalingsgedrag met betrekking tot de verloning van adviseurs kunnen te allen tijde worden overlegd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten door een opdrachtgever aan JKdynamiek verstrekt.
 2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door JKdynamiek schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Opdracht inspannings-verbintenis

 1. JKdynamiek zal zich volledig inspannen om opdrachtgevers en kandidaat- adviseurs naar beste vermogen van dienst te zijn. Alle opdrachten zoals deze door een opdrachtgever aan JKdynamiek worden verstrekt zijn inspanningsverbintenissen.
 2. JKdynamiek werft en selecteert landelijk adviseurs met als specialisatie organisatieadvies. Bij een opdracht, waarbij een geschikte kandidaat beschikbaar is die de opdracht uit wil voeren, zal na overeenstemming tussen opdrachtgever en JKdynamiek gedurende een van tevoren afgesproken periode de kandidaat ter beschikking worden gesteld middels uitzending, detachering of doorverhuur.
 3. JKdynamiek selecteert de kandidaten uit haar bestand aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen over de adviesbehoefte. De opdrachtgever dient JKdynamiek dan ook tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijs in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.

Artikel 4. Werving en selectie

 1. JKdynamiek gaat voor de opdrachtgever op zoek naar de juiste adviseur. Dit doet zij door één of meer van de volgende werkzaamheden uit te voeren:
  a. In overleg en in samenwerking met de opdrachtgever vaststellen van een omschrijving en analyse (het profiel) van de adviseur, waarvoor de adviesbehoefte bestaat of zal ontstaan, alsmede een omschrijving van de vereisten waaraan een kandidaat voor de betreffende functie dient te voldoen (functieanalyse);
  b. Uitvoeren van zoekactiviteiten (o.a. het kandidatenbestand, extern netwerk en JKdynamiek netwerk);
  c. Eventueel opstellen van een advertentietekst, uitbrengen van media-advies begeleiding bij de plaatsing. De plaatsingskosten voor de advertentietekst zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij afwijkende specifieke afspraken zijn gemaakt;
  d. Verzorgen van de werving- en selectie-activiteiten, zulks vanaf het organiseren van een kennismakingsgesprek tot en met het voeren van gesprekken met geschikt geachte kandidaten, alsook het voorstellen van de kandidaten aan de opdrachtgever en de noodzakelijke begeleiding in dit voortraject;
  e. Rapporteren en adviseren met betrekking tot één of meerdere kandidaten, dit gebeurt telefonisch, per fax en/of per e-mail;
 2. Eventueel testen van potentiële kandidaten op geschiktheid middels een assessment.
 3. JKdynamiek stelt, bij vraag van opdrachtgever en indien potentiële kandidaten in bestand, kandidaten voor bij opdrachtgevers.
 4. De opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld kosteloos een kennismakingsgesprek te houden met de voorgedragen kandidaat.
 5. Indien een kandidaat op zijn/haar c.v. een referentie(s) heeft vermeld, is JKdynamiek niet verplicht deze op juistheid te controleren. De eventueel van de referenties en/of de kandidaat verkregen informatie betreffende het arbeidsverleden en/of persoonlijk verleden van de kandidaat zal door JKdynamiek voor zover mogelijk op juistheid worden gecontroleerd, doch JKdynamiek aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie die JKdynamiek gekregen heeft.
 6. Hetzelfde geldt voor informatie over het arbeidsongeschiktheidsverleden, huidige medische gesteldheid, arbeidsvoorwaarden bij vorige of huidige werkgever, naam en adresgegevens van huidige en vorige werkgever(s), omstandigheden onder welke vorige arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd, strafblad, werkvergunning, opleidingen en diploma´s van de kandidaat. JKdynamiek is niet verplicht deze informatie op juistheid te controleren, zodat JKdynamiek ten aanzien van de juistheid van deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt.

Artikel 5. Terbeschikkingstelling

 1. JKdynamiek bemiddelt in het ter beschikking stellen van adviseurs voor de opdrachtgever. JKdynamiek heeft bij deze terbeschikkingstelling een regulerende functie. Mocht de adviseur werkzaamheden willen verrichten als werknemer middels loondienstverband (detachering/uitzenden) maakt JKdynamiek hierbij gebruik van een payrollpartner. De uitvoerende (administratieve) instantie (payrollpartner) van de terbeschikkingstelling is een door JKdynamiek geselecteerde partij die het juridisch werkgeverschap op zich neemt. De door JKdynamiek geselecteerde partijen zijn altijd NEN-4400 gecertificeerd.
 2. De payrollpartner verzorgt als servicepartner van JKdynamiek de payrolling en de algehele financiële afhandeling van het ter beschikking stellen van medewerkers middels loondienstverband. Opdrachtgever stemt er middels bij het verstrekken van een overeenkomst van de opdracht mee in dat de payrollpartner als uitvoerder van het ter beschikking stellen van medewerkers naar opdrachtgever optreedt. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en de payrollpartner komt tot stand nadat deze door payrollpartner aan opdrachtgever is bevestigd door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging. De algemene voorwaarden van Payrollpartner, zoals gedeponeerd bij de KvK, zijn in dit geval ook op iedere overeenkomst van toepassing. Opdrachtgever ontvangt na verwerking van het inschrijfformulier door Payrollpartner een schriftelijke bevestiging van de geldende Algemene Voorwaarden.
 3. De payrollpartner treedt bij het ter beschikking stellen van werknemers bij opdrachtgevers op als juridisch werkgever. JKdynamiek aanvaardt geen juridische aansprakelijkheid met betrekking tot de relatie tussen ter beschikking gestelde medewerkers/werknemers, opdrachtgever en de payrollpartner.

4a. Indien de opdrachtgever of een gelieerde onderneming van de opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsovereenkomst aangaat met, danwel het ter beschikking laten stellen door een derde, van de door de payrollpartner ter beschikking gestelde gedetacheerde/uitzendkracht, die aan hem ter beschikking was gesteld op basis van een opdracht voor onbepaalde of voor bepaalde tijd, voordat gedetacheerde/uitzendkracht 1.500 uren aaneengesloten heeft gewerkt, is de opdrachtgever aan JKdynamiek een vergoeding schuldig ten bedrage van 25% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief over 1.500 uren.

4b. Indien de opdrachtgever of een gelieerde onderneming van de opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsovereenkomst aangaat met, danwel het ter beschikking laten stellen door een derde, van de door JKdynamiek ter beschikking gestelde kandidaat middels doorverhuur, die aan hem ter beschikking was gesteld op basis van een opdracht voor onbepaalde of voor bepaalde tijd, voordat de ter beschikking gestelde kandidaat middels doorverhuur 1.500 uren aaneengesloten heeft gewerkt, is de opdrachtgever aan JKdynamiek een vergoeding schuldig ten bedrage van 25% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief over 1.500 uren.

 1. Het aangaan van een arbeidsovereenkomst door opdrachtgever met een ter beschikking gestelde adviseur is mogelijk na 1.500 aaneengesloten gewerkte uren door betreffende adviseur bij deze opdrachtgever, na vaststelling en overeenstemming van de afkoopsom. Afwijking van deze termijn is alleen mogelijk door afspraken voorafgaand aan de ter beschikkingstelling met betrekking tot de termijn en-of eventueel verschuldigde fee, welke schriftelijk wordt vastgelegd in de opdrachtovereenkomst welke ondertekend wordt door JKdynamiek en opdrachtgever.

Artikel 6. Overdracht rechten en plichten

Noch JKdynamiek, noch de opdrachtgever, zijn gerechtigd de rechten en verplichtingen ter zake de verstrekte opdracht anders dan na schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De andere partij is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te stellen.

Artikel 7. Exclusiviteit in overleg

Indien een opdracht exclusiviteit vereist, zal dit in dit specifieke geval voorafgaand aan de opdracht aan opdrachtgever worden gevraagd. Opdrachtgever zal in deze gevallen gedurende de doorlooptijd van de opdracht geen andere wervings- en selectiebureaus en/of adviesbureaus inschakelen voor het vervullen van de opdracht. Dit betreft de gevallen van moeilijk invulbare functies met betrekking tot organisatieadvies en zullen voorafgaand aan uitvoering van de opdracht expliciet aan opdrachtgever worden gecommuniceerd. In deze gevallen zal exclusiviteit gevraagd worden voor de duur van 2 kalendermaanden.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid

 1. JKdynamiek zal de door de opdrachtgever verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen en slechts aanwenden in het kader van de opdracht. Opdrachtgever zal op zijn beurt de in het kader aan hem verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen.
 2. Het is de opdrachtgever, zonder toestemming van JKdynamiek, niet toegestaan gegevens met betrekking tot kandidaten, die niet bij de opdrachtgever in dienst zijn gekomen, te bewaren of deze aan derden ter inzage te geven, respectievelijk met dezen in contact te treden.
 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, JKdynamiek gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en JKdynamiek zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is JKdynamiek niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 9. Verbod tot eenzijdige indienstneming of tewerkstelling

1a. Indien de opdrachtgever een door JKdynamiek aangedragen kandidaat afwijst, of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst, en binnen 12 maanden, na het voorstellen van de kandidaat, alsnog een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee, in overeenstemming met het gestelde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

Indien de opdrachtgever een door JKdynamiek aangedragen kandidaat afwijst, of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst, en binnen 12 maanden na het voorstellen van de kandidaat, betreffende kandidaat alsnog op enigerlei wijze direct of indirect, in welke vorm dan ook, en in welker voege dan ook, werkzaamheden gaat verrichten voor opdrachtgever, verbeurt opdrachtgever aan JKdynamiek een dadelijk en zonder sommatie opeisbare boete van € 25.000 (zegge vijfentwintigduizend euro) onverminderd gehoudenheid opdrachtgever tot betaling aan JKdynamiek van een volledige schadevergoeding te dezer zake.

 1. Het is opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen, anders dan met toestemming van de betreffende kandidaat en JKdynamiek BV. Indien opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is opdrachtgever overeenkomstig artikel 10 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

 1. Zodra tussen opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt, wordt aan opdrachtgever een factuur gestuurd. De facturen van JKdynamiek dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald tenzij daar schriftelijk vanaf word geweken. Blijft opdrachtgever in gebreke, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, dan worden de (deel)betalingen – ongeacht onder welke titel ontvangen – eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf.
  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 250.
 2. Bij niet tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is de opdrachtgever in verzuim. Dan is JKdynamiek gerechtigd, het openstaande factuurbedrag te verhogen met rente van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning daartoe is niet vereist.

Artikel 11. Bemiddelingsfee

 1. Er is door opdrachtgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt.
 2. De hoogte van de bemiddelingsfee (exclusief omzetbelasting) bedraagt 20% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en 13e maand emolumenten) op fulltime basis, tenzij daar in samenspraak met opdrachtgever van wordt afgeweken. Deze afwijking van de fee wordt in onderhevig geval vermeld in de opdrachtbevestiging en dient ondertekend te zijn door zowel JKdynamiek als opdrachtgever.

De fee is door de opdrachtgever verschuldigd vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en de kandidaat is ondertekend, tenzij daar bij opdrachtovereenkomst vanaf is geweken en dit schriftelijk is bevestigd.

 1. Wanneer, nadat JKdynamiek de opdracht van opdrachtgever heeft gekregen voor het invullen van de werving- en selectieprocedure, een kandidaat zich op een andere wijze dan via JKdynamiek meldt bij opdrachtgever, kan deze kandidaat door JKdynamiek worden meegenomen in de procedure. Dit geldt tevens voor interne kandidaten van opdrachtgever. In deze gevallen geldt een vaste vergoeding voor beoordelingsgesprekken en selectiewerkzaamheden van € 965 ex. Btw.
 2. Mocht de opdrachtgever, nadat JKdynamiek de opdracht van opdrachtgever heeft gekregen voor het invullen van de werving- en selectieprocedure, door interne wijzigingen besluiten tot het intrekken van de opdracht (bijvoorbeeld omdat de functie komt te vervallen of anders zal worden ingevuld), dan is opdrachtgever een fee verschuldigd ten hoogte van het aantal gewerkte uren gemaakt door het personeel van JKdynamiek verband houdend met de werving, met een tarief van € 80 ex. BTW per uur, met een minimum van € 950 ex. BTW.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging overeenkomst

 1. De duur van de door opdrachtgever aan JKdynamiek verstrekte opdracht is in beginsel onbepaald.
 2. De overeenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd tenzij in onderling overleg. Indien in overleg ontbinding is overeengekomen, dient bekendmaking schriftelijk, per fax of per email te gebeuren. Ten aanzien van vergoeding bij beëindiging geldt onverkort de regeling zoals in artikel 11 lid 4 vermeld.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever is gehouden om, mocht hij dit willen, voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. De opdrachtgever beslist of hij de door JKdynamiek voorgedragen kandidaat een arbeidsovereenkomst wil aanbieden. De opdrachtgever heeft derhalve een actieve onderzoeksplicht. JKdynamiek aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.
 2. JKdynamiek is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat.
 3. Opdrachtgever vrijwaart JKdynamiek tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van JKdynamiek samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
 4. JKdynamiek is niet aansprakelijk voor schade en verliezen die de opdrachtgever of derden mochten lijden door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart JKdynamiek tegen alle aanspraken van derden welke met de uitvoering van de opdracht samenhangen.
 5. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door JKdynamiek worden meegewogen. De opdrachtgever vrijwaart JKdynamiek voor de eventuele gevolgen van een door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle opdrachten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht toepasselijk. Dit ongeacht of een opdrachtgever of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
 2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 Burgerlijk Wetboek van Rechtsvordering, zullen alle geschillen tussen JKdynamiek en opdrachtgever, met uitsluiting van iedere andere rechter, arbiter of bindend adviseur, worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle-Lelystad.

Artikel 15. Wijziging algemene voorwaarden

JKdynamiek behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra JKdynamiek opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

Artikel 16. Garantiebepalingen

JKdynamiek kan geen garantie geven op haar werkzaamheden aangezien het dienstverlenende zaken betreft. Hetzelfde geldt voor haar fysieke producten omdat deze goederen dusdanig specifiek zijn dat er teveel afbreukrisico heerst.

Artikel 17. Disclaimer

© Jkdynamiek, all rights reserved.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op geautomatiseerde wijze opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jkdynamiek.

JKdynamiek kan op geen enkele wijze, zowel privé als zakelijk, aansprakelijk worden gesteld. Zie tevens de algemene bepalingen/condities conform de gedeponeerde voorwaarden.