Privacygevoelige informatie in aanbestedingsdocumenten

Uit onderzoek van RTL Nieuws is gebleken dat gemeenten privacygevoelige informatie publiceerden in hun aanbestedingsdocumenten. Het gaat dan om gedetailleerde informatie, zoals huisadressen en roostertijden van leerlingen in het speciaal onderwijs. De 21 gemeenten die in het RTL-artikel worden genoemd hebben inmiddels de betreffende documenten van TenderNed verwijderd.

Verantwoordelijkheid aanbestedende dienst

Afgelopen jaar hebben aanbestedende diensten op TenderNed ruim 99.000 aanbestedingsdocumenten geüpload. Aanbestedende diensten zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie, data en documenten die zij publiceren of beschikbaar stellen aan belangstellenden in het kader van een aanbesteding. Daarbij moeten zij voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden adviseert aanbestedende diensten alert te zijn op tot de persoon herleidbare gegevens en goed af te wegen of het noodzakelijk is deze informatie op te nemen in de aanbestedingsdocumenten. Denk aan gegevens van burgers (bijvoorbeeld binnen het sociaal domein), maar ook van eigen medewerkers (bijvoorbeeld bij het outsourcen van catering). PIANOo heeft inmiddels meer informatie geplaatst over hoe als aanbestedende dienst om te gaan met gevoelige informatie in een aanbesteding.

Meld privacyschending

Signaleert u privacygevoelige informatie in een aanbesteding op TenderNed, of een ander aanbestedingsplatform? Meld het dan bij de betreffende aanbestedende dienst of het betreffende platform.

Meer informatie
Gevoelige informatie in een aanbesteding (PIANOo)

Related posts